flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структурні підрозділи апарату Донецького апеляційного господарського суду

 

У складі Донецького апеляційного господарського суду діє шість відділів та служба судових розпорядників, які є самостійними структурними підрозділами апарату суду. 
 
Самостійні структурні підрозділи в межах своєї компетенції здійснюють організаційне забезпечення роботи по реалізації функцій, покладених на Донецький апеляційний господарський суд.
 
 
Фінансово-економічний відділ є самостійним структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду, працівники якого безпосередньо підпорядковані керівнику апарату суду.
 
До складу відділу входить начальник відділу – головний бухгалтер, заступник начальника відділу, головні спеціалісти, провідний спеціаліст та спеціаліст І категорії, які є державними службовцями. 
 
Основними завданнями фінансово-економічного відділу є:
 
— здійснення виконання кошторису витрат на утримання суду та розрахунки з організаціями, установами та окремими особами, забезпечення дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни;
 
— здійснення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності;
 
— відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 
— забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів, відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 
— забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 
— запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарський діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 
Відповідно до покладених на нього завдань, фінансово-економічний відділ здійснює наступні функції:
 
 • веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; 
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;
 • здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, за правильністю зарахування та використання власних надходжень, за веденням бухгалтерського обліку, складанням бюджетної та фінансової звітності, дотриманням бюджетного законодавства;
 • своєчасно подає звітність;
 • своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;
 • забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботи з її списання відповідно до законодавства; 
 • забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань, повноти та достовірності даних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування, зберігання, оформлення та передачу до архіву необхідних документів;
 • забезпечує користувачів правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
 • здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами. 

 
Відділ управління персоналом є структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду, працівники якого підпорядковуються безпосередньо керівнику апарату суду та голові суду в межах наданих йому повноважень.
 
До складу відділу входять: начальник відділу, головні спеціалісти, провідний спеціаліст, які є державними службовцями та старший інспектор, який є службовцем.
 
Основними завданнями відділу кадрової роботи та державної служби є:
 
— забезпечення здійснення керівництвом в суді своїх повноважень;
 
— забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом суду; 
 
— добір персоналу суду;
 
— організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу суду;
 
— організаційно-методичне забезпечення управління персоналом в суді;
 
— документальне оформлення зарахування суддів, вступу на державну службу, її проходження та припинення, трудових відносин інших працівників суду.
 
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 
 • вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби в суді;
 • планує роботу з персоналом в суді;
 • здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату суду в органі державної влади з питань управління персоналом та вносить йому відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;
 • у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату суду та його штатного розпису;
 • надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу суду; 
 • у межах своєї компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів суду; 
 • разом з іншими структурним підрозділами суду: вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в суді; планує переміщення по службі державних службовців суду з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби суду; розробляє вимоги до напряму підготовки та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби; розробляє та у разі необхідності організовує перегляд профілів компетентності державної служби в суді; вносить за поданням керівників структурних підрозділів суду пропозиції керівнику апарату суду щодо переміщення державних службовців; здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців в суді, призначення на які здійснюються керівником апарату суду; здійснює 1 раз на 2 роки підготовку проектів програми іспиту (білетів, тестів) для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби відповідних категорій; вивчає потреби та вносить керівнику апарату суду пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу суду; формує замовлення та організовує підготовку і підвищення кваліфікації персоналу суду; організовує роботу щодо стажування державних службовців суду, а також фахівців з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби;
 • організовує проведення внутрішніх навчань персоналу апарату суду;
 • здійснює консультування персоналу з питань професійного розвитку;
 • бере участь у розробці та застосуванні заходів із стимулювання праці персоналу суду;
 • розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 • у межах компетенції та за дорученням керівника апарату суду у визначеному законодавством порядку готує документи про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності за підсумками службового розслідування;
 • забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу суду;
 • приймає від суддів та кандидатів на посади державної служби необхідні документи;
 • ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку суду, посадовою інструкцією та посадовими обов’язками призначених працівників суду з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
 • видає працівникам суду службові посвідчення;
 • організовує складання Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця;
 • обчислює стаж роботи працівникам суду;
 • формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, веде їх облік;
 • здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу суду;
 • оформлює і видає довідки з місця роботи працівника;
 • опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
 • у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників суду, у тому числі за кордон;
 • готує у межах своєї компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду та довічного грошового утримання суддям;
 • забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
 • веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 • перевіряє дотримання вимог законодавства про державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в суді;
 • аналізує кількісний та якісний склад державних службовців суду;
 • проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури в колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями та суддями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий;
 • вносить зміни до Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів.
   
Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії  є структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду, основними завдвннями якого є:
 
забезпечення організації діловодства суду відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства в господарських судах України;
 
здійснення роботи з документального забезпечення роботи суду;
 
здійснення роботи з обліку документообігу суду;
 
здійснення роботи з обліку звернень громадян та юридичних осіб;
 
організація роботи архіву суду;
 
ведення зведеної номенклатури справ суду.
 
До складу відділу входять: начальник відділу, заступник начальника відділу, головний спеціаліст, провідні спеціалісти, спеціаліст І категорії, які є державними службовцями, а також архіваріус та старший інспектор, які є службовцями.
 
Відповідно до покладених на нього завдань відділ виконує наступні функції із забезпечення роботи суду: 
 
 • здійснення належного прийому та реєстрації апеляційних, касаційних скарг та інших передбачених законом документів (заяв, клопотань тощо), що подаються до суду;
 • забезпечення організації та проведення зборів суддів, робочих нарад; ведення протоколів зборів суддів, нарад тощо;
 • забезпечення обліку та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених на зборах суддів суду;
 • забезпечення належної організації роботи з документами в апараті суду, правильності їх оформлення та своєчасності проходження, приймання і експедиційної обробки;
 • аналіз, опрацювання та доставка службової кореспонденції відповідним адресатам;
 • реєстрація та відправка вихідної кореспонденції, що направляється за межі суду;
 • впровадження передових технологій роботи з документами в суді;
 • забезпечення опрацювання, друкування, тиражування матеріалів та документів, пов’язаних з діяльністю суду;
 • забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями;
 • своєчасне уведення до автоматизованої системи документообігу суду достовірних даних щодо отриманих та зареєстрованих документів;
 • передача зареєстрованих документів до структурних підрозділів суду на виконання під розписку на підставі даних автоматизованої системи документообігу суду;
 • контроль за дотриманням встановленого процесуального порядку направлення касаційних скарг;
 • проведення аналітичної роботи щодо строків передачі справ до канцелярії суду, строку відправки процесуальних документів, ведення моніторингу, підготовка відповідних пропозицій з удосконалення цієї роботи;
 • проведення попереднього розгляду звернень громадян та представників юридичних осіб (за дорученням голови суду або керівника апарату суду) та підготовка проектів відповідей на них;
 • забезпечення ведення контрольних журналів;
 • формування документів згідно затвердженої номенклатури справ;
 • подання керівнику апарату суду пропозицій щодо складання номенклатури справ суду, їх узагальнення;
 • за дорученням керівника апарату суду здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботи суду;
 • проведення аналізу стану діловодства в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи;
 • розробка заходів, спрямованих на вдосконалення діловодства, організацію роботи з документального забезпечення діяльності суду;
 • надання статистичної інформації по справах, що розглядаються Донецьким апеляційним господарським судом, по запитам державних органів та сторін судового процесу;
 • надання статистичної інформації для суддів та працівників апарату суду з метою аналізу розглянутих справ;
 • перевірка та контроль внесення у базу даних комп'ютерної програми "Документообіг господарських судів" документів по справах, що надходять до Єдиного державного реєстру судових рішень, та бази даних "Банкрутство";
 • організація користування, облік, зберігання документів суду, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання, а також для дотримання режиму таємності;
 • підготовка зведених описів справ постійного і тимчасового термінів зберігання, актів для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, участь у роботі з експертизи цінності архівних документів;
 • підготовка необхідних довідок на основі відомостей, які є в документах архіву, ведення їх обліку;
 • підготовка необхідних даних та складання відповідних звітів щодо роботи архіву;
 • участь у підготовці проектів перспективних та поточних планів роботи суду, забезпеченні їх виконання, а також підготування матеріалів щодо їх реалізації;
 • організація роботи з охорони державної таємниці, забезпечення дотримання режимів секретності та службової таємниці;
 • здійснення офіційного листування електронною поштою.
 
Відділ узагальнення судової практики та аналізу судової статистики  є структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду, який здійснює організацію, проведення та координацію заходів щодо вивчення та узагальнення судової практики та практики перегляду судових рішень в касаційному порядку, всебічного аналізу результатів діяльності апеляційного суду та місцевого господарського суду, з метою розробки та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання господарських та повязаних з ними правовідносин, вжиття заходів з попередження правопорушень у сфері господарських відносин, підвищення професійного рівня та правової культури працівників суду, забезпечення координації цієї діяльності з органами державної влади та засобами масової інформації.
 
 Відділ веде облік, опрацювання та збереження статистичних даних, що надаються працівниками суду та господарським судом, на який поширюється повноваження апеляційного суду, систематизує чинне законодавство, а також веде кодифікацію та забезпечує збереження нормативно-правових актів у суді.
 
До складу відділу входить начальник відділу, його заступник, головні та провідні спеціалісти, а також спеціаліст І категорії, які є державними службовцями.
 
Основними завданнями відділу є:
 
— узагальнення судової практики та аналіз судової статистики;
 
— систематизація та кодифікація законодавства;
 
— організація роботи з надання методичної допомоги місцевому господарському суду;
 
— інформаційно-правове забезпечення діяльності президії та судових палат Донецького апеляційного господарського суду;
 
— сприяння процесу становлення однакової судової практики з розгляду господарських спорів.
 
Для виконання зазначених завдань відділ здійснює наступні функції:
 
 • разом з судовими палатами або самостійно вивчає та узагальнює практику застосування господарськими судами законодавства з окремих видів господарських спорів;
 • аналізує дані судової статистики господарського суду, за дорученням керівництва Донецького апеляційного господарського суду, складає аналітичні та статистичні довідки з окремих питань судової діяльності;
 • співпрацює з засобами масової інформації;
 • готує відповіді з питань, що виникають в судовій практиці;
 • готує проекти інформаційних запитів до Верховного суду України, Вищого господарського суду України, наукових установ в галузі права, інших відомств , щодо проблемних питань застосування законодавства та формування єдиної судової практики. 
 
Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення є структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду, працівники якого безпосередньо підпорядковані керівнику апарату суду.
 
До складу відділу входять: начальник відділу, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціалісти І категорії, які є державними службовцями, а також оператори ЕОМ та ОМ, які є робітниками. 
 
Основними завданнями відділу є:
 
— забезпечення безперервної працездатності та належного функціонування технічних засобів, системного програмного забезпечення, програмного забезпечення документообігу та адміністрування локальних комп’ютерних мереж суду; 
 
— обслуговування програмного забезпечення на автоматизованих робочих місцях користувачів.
 
Відповідно до покладених на нього завдань відділ інформаційно-технічного забезпечення завдань здійснює наступні функції:
 
 • забезпечує працездатність автоматизованих робочих місць, в тому числі систем фіксування судового процесу (окрім забезпечення витратними матеріалами);
 • адміністрування облікових записів користувачів автоматизованих робочих місць з розподілом прав доступу до локальної мережі суду;
 • адміністрування операційних систем серверів комп’ютерної мережі суду;
 • адміністрування серверу доступу до локальної мережі суду;
 • здійснення заходів по розробці, впровадженню нових інформаційних ресурсів та модернізації існуючих;
 • технічне обслуговування мережного обладнання комп’ютерної мережі суду;
 • поточне адміністрування функцій управління автоматизованими робочими місцями;
 • забезпечення користування мережею Інтернет;
 • забезпечення необхідних технічних заходів при виявленні комп’ютерних вірусів з метою їх ліквідації;
 • проведення перевірки працездатності обладнання та програмного забезпечення на відповідність технічним характеристикам для забезпечення оптимальних режимів роботи, які сприяють його ефективному використанню;
 • проведення аналізу місця, причини ушкодження та тривалості ушкодження простоїв, пов’язаних з порушенням працездатного стану обладнання або програмного забезпечення; 
 • проведення комплексних технічних заходів щодо визначення технічних параметрів і надійності електронних елементів, блоків, пристроїв та вузлів, у разі виникнення збоїв в процесі експлуатації обладнання або програмного забезпечення;
 • забезпечення регулярної перевірки працездатності програмного забезпечення на відповідність технічним характеристикам, у разі необхідності приведення у відповідність;
 • забезпечення інсталяції та налагоджування програмного забезпечення;
 • забезпечення відновлення роботи встановленої локальної мережі та обладнання: діагностика мережі, визначення місця і причин несправності, усунення їх, налагодження працездатності і належного функціонування встановленої локальної мережі (у разі необхідності проведення аналізу причин збоїв);
 • забезпечення технічного обслуговування мережевого обладнання комп’ютерної мережі та його компонентів з метою попередження збоїв в роботі обладнання та попередження виникнення аварійних ситуацій;
 • проведення діагностики серверних систем, у разі необхідності оптимізація роботи у відповідності до технічних характеристик для забезпечення;
 • забезпечення здійснення необхідних технічних заходів для визначення технічного стану всіх необхідних налагоджувальних робіт та усунення збоїв;
 • здійснення введення інформації про розгляд справ до бази даних комп'ютерної програми "Документообіг господарських судів";
 • надання статистичної інформації по справах, що розглядаються Донецьким апеляційним господарським судом, по запитам державних органів та сторін судового процесу;
 • створення архівних копій записів судових процесів, формування архіву та виготовлення з архівних даних робочих копій записів судових засідань, які залучаються до матеріалів справи, та копій записів судових процесів на вимогу учасників процесу.
  
Відділ матеріального забезпечення та господарської діяльності є структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду, до складу якого входить начальник відділу та головний спеціаліст, які є державними службовцями, завідувач господарства, який є службовцем,  а також робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків, водій та прибиральники службових приміщень і території суду.
 
Основними завданнями відділу є:
 
 • забезпечення утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень суду; 
 • забезпечення відповідного меблювання, оснащення сучасними засобами оргтехніки та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників апарату Донецького апеляційного господарського суду;
 •  здійснення заходів щодо охорони службових приміщень і майна, контролю за дотриманням охоронно-пропускного режиму в приміщенні суду;
 • здійснення контролю за станом дисципліни і порядку в приміщенні суду, дотриманням техніки безпеки і протипожежних правил, раціональним використанням канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;
 • підготування документів щодо забезпечення своєчасного виконання підрядних робіт з будівництва і ремонту приміщень суду та їх технічного оснащення;
 • проведення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності суду;
 • забезпечення внутрішнього порядку в приміщеннях суду, здійснення своєчасного ремонту майна приміщень суду;
 • забезпечення працівників суду необхідними меблями, засобами оргтехніки, канцелярським приладдям, бланками, картками тощо;
 •  налагодження безперебійного функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду;
 •  подання пропозицій керівництву суду щодо закріплення приміщень, номерів службових телефонів за суддями та іншими працівниками суду;
 • проведення заходів з дотримання Закону України «Про охорону праці» та правил протипожежного захисту суддями та працівниками суду, підготування плану евакуації працівників суду в разі аварії чи пожежі;
 • здійснення контролю за належним збереженням та використанням матеріальних цінностей суду;
 • здійснення контролю використання світла, газу та води;
 • взяття участі у забезпеченні суду предметами господарського вжитку, бланками встановленої форми та канцелярським приладдям;
 • забезпечення збереження складських товарно-матеріальних цінностей, додержання режиму зберігання, ведення обліку складських операцій;
 • забезпечення правильності оформлення та здачі прибутково-витратних документів, здійснення відповідної звітності;
 • взяття участі у проведенні щорічної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та інших матеріалів;
 • присвоєння інвентарних номерів основним засобам, малоцінним та швидкозношуваним предметам;
 • стеження за строками служби товарно-матеріальних цінностей;
 • підтримання території та приміщення суду в стані, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам;
 • забезпечення організації своєчасного упорядкування і подання встановлених форм звітності та довідок про роботу суду з питань, віднесених до компетенції відділу.  
   
Служба судових розпорядників є структурним підрозділом апарату Донецького апеляційного господарського суду та діє для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, а також виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.
 
Служба підпорядковується голові та керівнику апарату суду. До складу служби входять старший судовий розпорядник та судові розпорядники. Обов'язки керівника служби покладаються на старшого судового розпорядника.
 
Судові розпорядники забезпечуються форменим одягом, зразки якого затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за погодженням із Радою суддів України.