flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Організація суддівського самоврядування

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.
 
Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.
 
До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.
 
Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, Рада суддів України та з’їзд суддів України.
 
 
Збори суддів це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
 
Збори суддів скликаються головою відповідного суду за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у цьому суді.
 
Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.
 
Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів, які працюють у цьому суді. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадськості, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду.
 
Збори суддів:
 
1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників цього суду;
 
2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;
 
3) приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад;
 
4) визначають рівень навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків;
 
5) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату суду;
 
6) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Збори суддів обирають таємним голосуванням делегатів на з’їзд суддів України.
 
Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.
 
Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства. Збори суддів можуть вносити відповідні пропозиції на розгляд до Вищого господарського суду України та Верховного Суду України.
 
Збори суддів приймають рішення більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування. Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад приймаються таємним голосуванням.
 
Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову суду або його заступника.
 
Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України.
 
Порядок скликання з’їзду суддів України, обрання делегатів та порядок проведення з’їзду суддів України визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів». 
 
З’їзд суддів України:
 
1) заслуховує звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;
 
2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність, зокрема про дисциплінарну практику щодо суддів;
 
3) заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади;
 
4) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;
 
5) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;
 
6) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до цього Закону;
 
7) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;
 
8) обирає Раду суддів України;
 
9) розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.
 
З’їзд суддів України приймає рішення, що є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.
 
У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України.
 
Раду суддів України обирає з’їзд суддів України, до складу якої входять:
 
1) одинадцять суддів від місцевих загальних судів;
 
2) п’ять суддів від місцевих адміністративних судів;
 
3) п’ять суддів від місцевих господарських судів;
 
4) чотири судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
 
5) два судді від апеляційних адміністративних судів;
 
6) два судді від апеляційних господарських судів;
 
7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів;
 
8) один суддя Верховного Суду України.
 
Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у з’їзді суддів України. Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах або є членами Вищої ради юстиції чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають із свого складу таємним голосуванням голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.
 
Рада суддів України у період між з’їздами суддів України організовує виконання рішень з’їзду суддів України та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з’їзду суддів України.
 
Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються Положенням про Раду суддів України, затвердженим з’їздом суддів України.
 
Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених повноважень, на наступний день після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті судової влади, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та можуть бути скасовані з’їздом суддів України або в судовому порядку.