flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 
Затверджено 
наказом керівника апарату Донецького
апеляційного господарського суду
 від 30.07.2015р. № 33а
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та забезпечення доступу до публічної інформації у
Донецькому апеляційному господарському суді
 
Розділ І. Загальні положення
 
1.1.Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою визначення порядку доступу до публічної інформації у Донецькому апеляційному господарському суді (далі – Суд) для забезпечення прозорості та відкритості його діяльності.
1.2.Визначення понять:
- запит на публічну інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
- публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
- запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;
- звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
- суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.3.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про доступ до судових рішень» та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року №30.
1.4.Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, отриманої при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, що регулюються спеціальними законами.
1.5.Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій.
            1.6.Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду. 
 
Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду
 
2.1.Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
2.1.1. оприлюдненнями публічної інформації в засобах масової інформації;
2.1.2. розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет (http://dna.arbitr.gov.ua);
2.1.3. розміщенням публічної інформації на інформаційному стенді у приміщенні Суду;
2.1.4. присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;
2.1.5. наданням відповіді за запитами на інформацію.
2.2.Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. 
2.3.Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.
У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
Публічна інформація надається в усній формі запитувачам під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами Суду.
Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів суду відповідно до їх напрямів діяльності.  
2.4.Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).
Перелік відомостей, що належить до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається у додатку 1 до цього Положення.
         2.5.Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату Суду в межах своєї компетенції.
2.6.Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запити, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду, інформаційному стенді та інших носіях забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду та головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) Суду відповідно до напрямів діяльності.
                       
Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду
 
3.1.Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується головним спеціалістом із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретарем) Суду відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про інформаційні агентства».
Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначається Положенням про взаємодію Донецького апеляційного господарського суду із засобами масової інформації та журналістами.
3.2.Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) Суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до чинного законодавства, рішень органів суддівського самоврядування та наказів Державної судової адміністрації України.
3.3.Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua/) відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень». 
3.4.У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується відомості, необхідні для оперативного інформування громадян про діяльність Суду, зокрема, розклад роботи Суду, графік прийому громадян керівництвом Суду, порядок оскарження рішення місцевого господарського суду, ставки судового збору та реквізити для його перерахування тощо.
3.5.Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні відео- та аудіотехнічні засоби відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються чинним законодавством.
3.6.Порядок доступу осіб, зазначених у пункті 3.5, до приміщення Суду і в зали судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 року №102/765. 
3.7.Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації». 
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній (на прийомі громадян, по телефону) чи письмовій (поштою, електронною поштою) формах, а також шляхом заповнення форми для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації розташованої на офіційному веб-сайті Суду, відповідно до Інструкції (додаток 2 до Положення).
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відділі організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 3 – 4 до Положення).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
 
Розділ 4. Порядок реєстрації, опрацювання запитів
на інформацію та надання відповідей на них
 
4.1.Письмові та електронні запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії Суду відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України з урахуванням цього Положення. 
4.2.Запити на інформацію реєструються в Автоматизованій комп’ютерній системі «Документообіг господарських судів».
4.3.Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх на резолюцію голові Суду або його заступнику. 
4.4.У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямками діяльності.     
За рішенням голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника, відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язанні не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.
4.5.Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у відділі  організаційної діяльності, документального забезпечення та канцелярії, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.6.Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником відділу організаційної діяльності, документального забезпечення та канцелярії в загальному порядку після їх роздрукування в паперовому вигляді.
4.7.Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації поштою та у вигляді електронного документа за бажанням запитувача. Електронні листи-відповіді надсилаються відділом організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії з адреси inbox@dna.arbitr.gov.ua та реєструються у відповідному Журналі вихідної електронної пошти.
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відділі організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.
4.8.Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.9.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про подовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.10.Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк копій документів дорівнює граничний нормі встановленій Кабінетом Міністрів України.
У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, в межах строку розгляду Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11.У разі якщо запит містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на такий запит може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
4.12.Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу за його підписом.
Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених пунктом 4.16 цього Положення, надається за підписом голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду або його заступника.
4.13.Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказується найменування, поштова адреса Суду, посада, прізвище та номер телефону виконавця, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
4.14.У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказується вид, найменування, номер і дата прийняття акту, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
4.15.Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.
4.16.Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
4.16.1.якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;
4.16.2.інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
4.16.3.інформація, що запитується стосується здійснення судочинства та міститься в матеріалах конкретних судових справ;
4.16.4.не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не сплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати таких витрат.