flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                                                       

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами працівників
апарату Донецького апеляційного  
господарського суду
(протокол № 2 від "07" вересня 2018 року
 
 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату

Донецького апеляційного господарського суду

 

1.Загальні положення

 

         1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку Донецького апеляційного господарського суду (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», Положення про помічника судді, Правил поведінки працівника суду, інших нормативно-правових актів.

         1.2.Правила поширюються на працівників патронатної служби (помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічників секретарів судових палат, помічників суддів), працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників та Донецького апеляційного господарського суду (далі -  працівники апарату Суду) та є обов`язковими до виконання, доводяться до відома працівників під підпис. На працівників апарату суду, які мають статус державних службовців, поширюються Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Донецького апеляційного господарського суду.

         1.3.Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на працівників апарату Суду, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

         1.4.Правила затверджуються загальними зборами працівників апарату Донецького апеляційного господарського суду.  

 

2.Загальні правила етичної поведінки в Суді

 

         2.1.Працівники апарату Суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

         2.2.Працівники апарату Суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

         2.3.Працівники апарату Суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

         2.4.Працівники апарату Суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

         2.5.Працівник суду повинен бути охайним, носити одяг офіційно-ділового стилю та уникати екстравагантності.

 

3.Порядок прийняття та звільнення працівників апарату Суду

 

         3.1.Порядок прийняття та звільнення з роботи працівників апарату Суду визначається Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексом законів про працю України та Положенням про помічника судді.

         3.2.Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату Суду за поданням судді відповідно до Кодексу законів про працю України, Положення про помічника судді суду.

         3.3.Прийняття на роботу до апарату Суду працівників, посади яких перелічені в цих Правилах,  здійснюється без проведення конкурсу.

         3.4.При прийнятті на роботу кандидат зобов'язаний подати такі документи:

     – паспорт громадянина України;

     – трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (у разі, якщо це не перше робоче місце);

     – документ (документи) про освіту (для працівників патронатної служби – в обов’язковому порядку; в інших випадках - якщо робота вимагає спеціальних знань;);

    – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

       – по дві фотокартки розміром 3x4 та 4x6 сантиметрів;

       – оригінал посвідчення про вільне володіння державною мовою (для працівників патронатної служби);

       – військовий квиток (для військовозобов’язаних).

       Усі документи подаються в оригіналах разом з копіями, які завіряються начальником відділу  управління персоналом Суду або визначеним ним працівником відділу, після чого оригінали повертаються працівникові (крім оригіналу трудової книжки, яка залишається на зберіганні у відділі управління персоналом) .

При  прийнятті на роботу працівник заповнює особову картку встановленого зразка з відповідними додатками.

        3.5. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату Суду оформлюється наказом керівника аппарату суду та доводиться до відома працівника під підпис.

         3.6.З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату Суду при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування, строк якого при призначенні на посади помічників суддів та прийнятті на работу працівників, які виконують функції з обслуговування, не може перевищувати трьох місяців, а при прийнятті на роботу робітників – одного місяця, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

         3.8.Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника апарату Суду в день виходу на роботу відповідальний працівник відділу  управління персоналом зобов'язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; а інші відповідальні працівники зобов'язані провести інструктажі з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці та ознайомити з відповідними правилами під підпис.

         3.9.Записи про призначення, переведення та заохочення працівника апарату Суду заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки працівників апарату Суду зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу управління персоналом.

         3.10.У день звільнення працівника апарату Суду, відділ управління персоналом та фінансово-економічний відділ зобов'язані видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення та провести з ним повний грошовий розрахунок. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в апараті Суду. Припинення трудового договору з працівниками апарату Суду оформлюється наказом керівника аппарату Суду.

         3.11. Перед звільненням працівник апарату Суду зобов'язаний повністю повернути одержані ним матеріальні цінності та службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником апарату суду або начальником відповідного структурного підрозділу та оформити відповідний акт.

 

4.Права та обов'язки працівників апарату Суду

 

         4.1. Працівники апарату Суду мають право:

    – брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

     – на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

     – на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, досвіду та стажу роботи;

     – на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     – на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад державної служби;

     – на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

         Працівники апарату Суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

         4.2. Працівники апарату Суду зобов'язані:

    – дотримуватися Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 92 Закону України «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, цих Правил та посадових інструкцій.

       – не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

      – сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

       –  своєчасно і повно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки голови суду та керівника аппарату суду;

       – діяти в межах своїх повноважень;

     – шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

      – не допускати розголошення конфіденційної та особистої інформації, в т.ч. про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

     – забезпечувати збереження майна, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності) Суду;

     – постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

      – дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки;

    – дотримуватися ділового стилю одягу, який вирізняється офіційністю, стриманістю та охайністю.

     Обсяг конкретних обов'язків кожного працівника апарату Суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату Суду в установленому порядку.

 

5.Обов'язки керівництва апарату суду

 

         5.1.Керівництво апарату суду зобов'язане:

     – неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

     – при прийнятті на роботу працівників апарату Суду роз'яснити їм права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

     – затвердити чітко визначений обсяг посадових обов’язків за посадою кожного працівника апарату Суду;

     – визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

     – забезпечити здорові та безпечні умови праці;

     –  контролювати дотримання працівниками апарату Суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

     – постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників апарату Суду;

     – створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників апарату Суду;

     – сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарату Суду. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників апарату Суду.

 

6. Робочий час і його використання. Час відпочинку

 

         6.1.Тривалість робочого часу працівників апарату Суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. В суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя). Робочий час з понеділка по четвер триває з 9:00 год. до 18:00 год., у п'ятницю - з 9:00 год. до 16:45 год.

     Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

         6.2.Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год. і не включається в робочий час. Працівники апарату Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи без попередження керівництва.

         6.3.Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники, працівники патронатної служби (за погодженнням з суддею) для виконання невідкладної і непередбаченої роботи зобов'язані на підставі відповідного розпорядження керівника апарату суду з'явитися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

         6.4.За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника апарату Суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові апарату Суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом керівника апарату Суду.

         6.5.Працівникам апарату Суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

         6.6.Щорічна основна відпустка надається працівникам апарату Суду тривалістю не менше 24 календарних днів.

         Щорічна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

         6.7.Під час надання щорічної відпустки працівникам патронатної служби та працівникам, які виконують функції з обслуговування, виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати згідно діючого законодавства.

         6.8.Працівникам апарату Суду надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері), яка оплачується відповідно до чинного законодавства. Максимальна тривалість такої відпустки становить 4 календарні дні.

         Додаткова відпустка за особливий характер праці – до 4 календарних днів надається:

     – працівникам патронатної служби – за особливий характер праці, пов`язаної з роботою на персональному комп`ютері, у тому числі робота в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду»;

      – працівникам апарату суду, які виконують функції з обслуговування - за особливий характер праці, пов`язаної з роботою на персональному комп`ютері, у тому числі робота в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду».

         До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, зараховуються:

     – час фактичної роботи з особливим характером праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня;

     – час щорічних основної та додаткової відпусток за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері.

      Фактична тривалість відпустки розраховується за попередній календарний робочий рік відповідно до обліку робочого часу за особливий характер праці (пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері), пропорційно стажу роботи, визначеному відповідно до частини третьої цього пункту.

         6.9.Працівникам апарату Суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням тощо).

         6.10.Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду та керівником апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 25 грудня та доводиться до відома всіх працівників апарату Суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи Суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників.

         6.11.Надання відпусток працівникам апарату Суду оформлюється на підставі наказу керівника аппарату Суду.

         6.12.Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

         6.13.Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники, працівники патронатної служби (за погодженням з суддею) для виконання невідкладного завдання за рішенням керівника апарату суду, на підставах, визначених Законом України «Про відпустки», за їх згодою, можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки у такому випадку надається працівникові апарату Суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

 7. Порядок повідомлення працівником апарату Суду про свою відсутність

 

         7.1.Працівник апарату Суду повідомляє про свою відсутність на роботі керівника апарату суду (особу, яка виконує його обов’язки) та/або начальника відділу управління персоналом у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом. У разі неможливості повідомлення у будь-який спосіб зазначених осіб працівник апарату суду повідомляє про згадані обставини свого безпосереднього керівника, який зобов’язаний негайно повідомити про це керівника апарату суду та/або начальника відділу управління персоналом

         7.2.У разі недотримання працівником апарату Суду вимог пункту 7.1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

         7.3.У разі ненадання працівником апарату Суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату Суду (особи, яка виконує його обов’язки) щодо причин своєї відсутності, що є підставою для проведення перевірки та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

         7.4.Залишення із службових питань робочого місця в робочий час працівниками апарату Суду можливе з дозволу безпосереднього керівника з обов’язкової відміткою в Журналі реєстрації відряджень, який знаходиться у відділі управління персоналом.

         7.5. Для забезпечення контролю за своєчасним виходом на роботу та її закінченням працівники апарату Суду щоденно фіксують час прибуття та вибуття з роботи у відповідному журналі, який зберігається у відділі управління персоналом.

 

8.Оплата праці працівників апарату Суду

 

         8.1.Заробітна плата виплачується працівникам апарату Суду двічі на місяць не пізніше 15 та не пізніше 30 (31) числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем - напередодні цих днів.

         8.2.Заробітна плата працівника патронатної служби складається з посадового окладу, надбавки за стаж роботи в державних органах.

         8.3.Заробітна плата працівника, який виконує функції з обслуговування, складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років.

         8.4.Заробітна плата робітника складається з посадового окладу, а в окремих випадках -з доплати за використання в роботі дезінфікувальних засобів.

         8.5. Преміювання працівників апарату Суду здійснюється відповідно до Положення про преміювання, затвердженого наказом керівника апарату суду.

          Крім того, до працівників апарату суду можуть застосовуватися стимулюючі виплати в межах фонду оплати праці та виділених бюджетних асигнувань: для працівників патронатної служби - надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (до 100 відсотків посадового окладу); для працівників, які виконують функції з обслуговування – надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років в державних органах).

         8.6.Всі виплати здійснюються згідно з чинним законодавством в межах фонду оплати праці та виділених бюджетних асигнувань.

 

9. Заохочення працівників апарату Суду за успіхи в роботі

 

         9.1.За бездоганну працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов'язків та інші досягнення у роботі в Суді передбачаються такі заохочення:

        – встановлення надбавок, премій;

        – оголошення подяки голови суду.

         9.2. За особливі заслуги працівники апарату Суду можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань та нагородження відомчими подяками.

         9.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов'язки, надається перевага під час просування по службі.

         9.4.Заохочення працівників апарату Суду здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Положень про нагородження відомчими відзнаками.

     Застосування заходів заохочення до помічника судді здійснюється відповідно до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції та цих Правил.

         9.5.Заохочення оголошуються в наказі голови суду та доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника у відповідності з правилами їх ведення.

 

10.Відповідальність працівників апарату Суду за порушення трудової дисципліни

 

         10.1.За порушення передбачених цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, допущення інших негативних вчинків  працівники апарату Суду можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності за результатами перевірки, проведеної відповідно до Кодексу законів про працю України.

         10.2.У разі недотримання працівником аппарату Суду Правил внутрішнього трудового розпорядку керівник аппарату суду може обмежитись зауваженням.

         10.3. За порушення трудової дисципліни, невиконання чи неналежне виконання посадових обов`язків, вчинення дій, які дискредитують судову гілку влади, а також за прогул без поважних причин до працівника апарату Суду може бути застосоване стягнення у вигляді догани або звільнення.

11. Порядок доведення до відома працівників апарату Суду

нормативно-правових актів, наказів, доручень

та розпоряджень зі службових питань

 

         11.1.Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників апарату Суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника апарату Суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або у листі ознайомлення з відповідним службовим документом.

 

12. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 

         12.1.Керівник апарату суду та голова суду зобов’язані забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

         Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки здійснюють визначені керівником апарату суду відповідальні особи, які пройшли профільне відповідне навчання та відповідають за стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Суді.

         12.2.Працівники апарату Суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

         12.3.Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками апарату Суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

         12.4.  Працівники апарату Суду під час прийому на роботу і періодично, в процесі роботи, проходять інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

 

13. Порядок прийняття та передачі майна працівниками апарату Суду

 

         13.1.Працівник апарату Суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно начальнику відділу або його заступнику чи особі, яка виконує обов’язки, або уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти майно.

         13.2.Факт передачі майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником відділу управління персоналом та працівником апарату Суду, який звільняється або переводиться.

         Один примірник акта видається працівнику апарату Суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.