flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами державних службовців

Донецького апеляційного господарського суду

(протокол № 1 від «07» вересня 2018 року)

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку державних службовців

 Донецького апеляційного господарського суду

 

1. Загальні положення

         1.1.Правила внутрішнього службового розпорядку Донецького апеляційного господарського суду (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016  № 50, інших нормативно-правових актів.

         1.2.Правила затверджуються загальними зборами державних службовців Донецького апеляційного господарського суду (далі - Суд) за поданням керівника апарату суду, поширюються на всіх державних службовців Суду, є обов`язковими до виконання та доводяться до їх відома під підпис.

         1.3.Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на державних службовців Суду, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

 

2. Загальні правила етичної поведінки в Суді

 

         2.1.Державні службовці Суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

         2.2.Державні службовці Суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

         2.3.Державні службовці Суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

         2.4.Державні службовці Суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

         2.5.Одяг державних службовців повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятним вимогам пристойності.

 

3. Порядок прийняття та звільнення державних службовців суду

 

         3.1.Порядок прийняття на державну службу і припинення державної служби державних службовців Суду визначається Законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексом законів про працю України.

         3.2.Призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Суду та його заступників здійснюється Головою Державної судової адміністрації України за поданням голови Суду відповідно до положень статей Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України.

         3.3.Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 № 246 (з відповідними змінами) та Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 № 2646/0/15-17. На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.

         3.4.При прийнятті на державну службу кандидат зобов'язаний подати такі документи:

     – паспорт громадянина України;

     – трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (у разі, якщо це не перше робоче місце);

     – документ (документи) про освіту;

     – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);

    – дві фотокартки розміром 3x4 та  дві фотокартки розміром 4x6 сантиметрів;

      – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

      – оригінал посвідчення про вільне володіння державною мовою;

      – військовий квиток (за наявності);

     – документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії (за наявності).

         Усі документи подаються разом з копіями, які завіряються начальником відділу управління персоналом Суду або визначеним ним працівником відділу, після чого оригінали повертаються державному службовцю (крім оригіналу трудової книжки, яка залишається на зберіганні у відділі управління персоналом).

         При прийнятті на роботу державний службовець заповнює особову картку встановленого зразка з відповідними додатками.

         3.5.Призначення, переведення та звільнення державних службовців Суду оформлюється наказом керівника апарату Суду, який доводиться до відома працівника під підпис.

         3.6.З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей державного службовця апарату Суду при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців, про що зазначається у відповідному наказі.

         При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

         3.7. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 36 Закону України «Про державну службу».

         3.8.Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу державного службовця Суду в день виходу на роботу відповідальний працівник відділу управління персоналом зобов'язаний ознайомити з цими Правилами, посадовою інструкцією та іншими передбаченими законодавством нормами та правилами під підпис, а інші відповідальні працівники зобов'язані провести інструктажі з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці та ознайомити з відповідними правилами під підпис.

         3.9.Записи про призначення, переведення та заохочення державного службовця Суду заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки державних службовців Суду зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу управління персоналом.

         3.10.У день звільнення державного службовця Суду відділ управління персоналом та фінансово-економічний відділ зобов'язані видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення та провести з ним повний грошовий розрахунок. Днем звільнення державного службовця вважається останній день його роботи в апараті Суду. Припинення трудового договору з державним службовцем Суду оформлюється наказом керівника апарату Суду.

     3.11. Перед звільненням державний службовець Суду зобов'язаний у повному обсязі повернути одержані ним матеріальні цінності та службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником апарату Суду або начальником відповідного структурного підрозділу та оформити відповідний акт.

 

4. Права та обов'язки державних службовців Суду

 

         4.1.Державні службовці Суду мають право:

     – брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

     – на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

     – на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;

     – на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     – на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

     – на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

     Державні службовці Суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

         4.2.Державні службовці Суду зобов'язані:

     – дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, цих Правил та посадових інструкцій.

     – не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

     – сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

     –  своєчасно і повно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки голови Суду та керівника апарату Суду;

     – діяти в межах своїх повноважень;

     – у разі виникнення  сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня;

     – шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

     – не допускати розголошення конфіденційної та особистої інформації, в т.ч. про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

     – забезпечувати збереження майна Суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

     – постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

     – дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки;

    – дотримуватися ділового стилю одягу, який вирізняється офіційністю, стриманістю та охайністю.

     Обсяг конкретних обов'язків кожного державного службовця Суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату в установленому порядку.

 

5. Обов'язки керівництва апарату Суду

 

         5.1.Керівництво апарату Суду зобов'язане:

     – неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

     – при прийнятті на державну службу роз'яснити працівникам їх права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

     – затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного державного службовця Суду;

     – визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

     – забезпечити здорові та безпечні умови праці;

     –  контролювати дотримання державними службовцями Суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення) або ставити відповідне питання перед дисциплінарною комісією Суду;

     – постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації державних службовців Суду;

     – створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність державних службовців Суду;

     – сприяти організації оздоровлення та відпочинку державних службовців Суду. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки державних службовців Суду.

 

6. Робочий час і час відпочинку державних службовців

 

         6.1.Тривалість робочого часу державних службовців Суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. В суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя). Робочий час з понеділка по четвер триває з 9:00 год. до 18:00 год., у п'ятницю - з 9:00 год. до 16:45 год.

         Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

         6.2.Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год. і не включається в робочий час. Державні службовці Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи без попередження керівництва.

         6.3.Для виконання невідкладних завдань державний службовець Суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням керівника апарату Суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

         Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця Суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

         6.4.За згодою керівника апарату суду, за наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, для державного службовця, за його заявою, може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.  Встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня оформлюється наказом керівника апарату Суду.

         6.5.Державним службовцям Суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

         6.6.Щорічна основна відпустка надається державним службовцям Суду тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

          Щорічна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

         6.7.За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державним службовцям Суду надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

         6.8.Державним службовцям Суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням тощо).

         6.9.Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду та керівником апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 25 грудня та доводиться до відома всіх державних службовців Суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку державних службовців.

         6.10.Надання відпусток державним службовцям Суду оформлюється на підставі наказу керівника апарату Суду.

         6.11.Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

         6.12.Для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою, на підставі обгрунтованого подання безпосереднього керівника, за рішенням керівника апарату Суду державні службовці Суду можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки за погодженням з керівником апарату Суду  надається державному службовцю Суду за його заявою в будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки на підставі Порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

7. Порядок повідомлення державними службовцями Суду

про свою відсутність

 

         7.1.Державні службовці Суду повідомляють про свою відсутність на роботу керівника апарату суду (особу, яка виконує його обов’язки) та/або начальника відділу управління персоналом у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом. У разі неможливості повідомлення у будь-який спосіб зазначених осіб працівник апарату суду повідомляє про згадані обставини свого безпосереднього керівника, який зобов’язаний негайно повідомити про це керівника апарату суду та/або начальника відділу управління персоналом.

         7.2.У разі недотримання державним службовцем Суду вимог пункту 7.1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

         7.3.Відсутність державного службовця Суду на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин вважається прогулом.

         У разі ненадання державним службовцем Суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату Суду (особи, яка виконує його обов’язки) щодо причин своєї відсутності, що є підставою для проведення службового розслідування.

         7.4.Залишення із службових питань робочого місця в робочий час державними службовцями Суду можливе з дозволу безпосереднього керівника з обов’язковою відміткою в Журналі реєстрації відряджень, який знаходиться у відділі управління персоналом.

         7.5.Для забезпечення контролю за своєчасним виходом на роботу та її закінченням державні службовці Суду щоденно фіксують час прибуття та вибуття з роботи у відповідному журналі, який зберігається у відділі управління персоналом.

 

8. Оплата праці державних службовців Суду

 

         8.1.Заробітна плата виплачується державним службовцям Суду двічі на місяць не пізніше 15 та не пізніше 30 (31) числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем - напередодні цих днів.

         8.2.Заробітна плата державних службовців Суду складається з:   

     – посадового окладу;

– надбавки за вислугу років;

– надбавки за ранг державного службовця;

– виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

– виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

– премії (у разі встановлення).

         8.3.Преміювання державних службовців Суду здійснюється згідно Положення про преміювання працівників апарату Донецького апеляційного господарського суду, затвердженого наказом керівника апарату  Суду.

         8.4.Всі виплати здійснюються згідно з чинним законодавством в межах фонду оплати праці та виділених бюджетних асигнувань.

 

9. Заохочення державних службовців Суду за успіхи в роботі

 

         9.1.За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов'язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

     – виплата премії;

     – оголошення подяки голови Суду;

     – нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками;

     – дострокове присвоєння рангу державного службовця.

         9.2.За особливі заслуги на державній службі державні службовці Суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

         9.3. Заохочення державних службовців Суду здійснюється згідно до вимог Закону України «Про державну службу».

         9.4.Заохочення оголошуються в наказі голови Суду, доводяться до відома державного службовця особисто або урочисто у присутності всього колективу і заносяться до трудової книжки державного службовця у відповідності з правилами їх ведення.

 

10. Відповідальність державних службовців Суду

 за порушення трудової дисципліни

 

         10.1.За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, порушення трудової дисципліни та правил етичної поведінки, допущення інших негативних вчинків  державні службовці Суду можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності.

         10.2.У разі недотримання державним службовцем Суду правил внутрішнього службового розпорядку керівник апарату Суду може обмежитись зауваженням.

         10.3.За вчинення дій, які шкодять авторитету державної служби або дискредитують судову гілку влади, невиконання або неналежне виконання службових обов`язків, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень, за прогул (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу,  керівником апарату Суду державному службовцю може бути оголошено догану.

         10.4.Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення, і може бути застосоване лише у разі вчинення наступних дисциплінарних проступків:

      – порушення Присяги державного службовця;

      – вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

       – перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

       – використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

       – подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також подання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

        – неповідомлення керівнику апарату Суду про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

        – поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

        – прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інші заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення;

         – вчинення систематично (повторно протягом року) прогулу (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

         10.5.За порушення правил етичної поведінки державних службовців та невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дій, що шкодять авторитету державної служби, невиконання або неналежного виконання посадових обов`язків, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень, до державного службовця Суду може застосовуватися попередження про неповну службову відповідність.

         10.6.Для здійснення дисциплінарного провадження відносно державних службовців Суду з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку в Суді утворюється дисциплінарна комісія, яка діє в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про державну службу».

         10.7.Дисциплінарні стягнення у вигляді зауваження накладаються (застосовуються) керівником апарату суду.

         Інші види дисциплінарного провадження накладаються (застосовуються) керівником апарату суду за поданням дисциплінарної комісії.

         10.8.За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

 

11. Порядок доведення до відома державних службовців Суду

 нормативно-правових актів, наказів, доручень

 та розпоряджень зі службових питань

 

11.1.Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців Суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця Суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або у листі ознайомлення з відповідним службовим документом.

 

12. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

 та протипожежної безпеки

 

12.1.Керівник апарату Суду та голова Суду зобов’язані забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Проведення інструктажів з охорони праці та протипожежної безпеки здійснюють визначені керівником апарату суду відповідальні особи, які пройшли відповідне профільне навчання та відповідають за стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Суді.

12.2.Державні службовці Суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

12.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державними службовцями Суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

12.4.Державні службовці Суду під час зарахування до штату, прийому на роботу і періодично в процесі роботи, проходять інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

 

13. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна державними службовцями Суду

 

13.1.Державний службовець Суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно начальнику відділу, його заступнику (особі, яка виконує їхні обов’язки) або уповноваженій керівником апарату Суду особі. Уповноважена особа зобов’язана перевірити та прийняти справи і майно.

13.2.Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником відділу управління персоналом та державним службовцем Суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається державному службовцю Суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.